stahnout clanek
EDUART

Výuka k tvořivosti 

Výuka k tvořivosti je především výukou emancipovaného zacházení se znakovými systémy. Vychází z pochopení, že jejich interpretace je napojením na osobní zážitky a zkušenosti a schopností tyto individuální zážitky a zkušenosti v interpretaci uplatnit. Z této stránky se tato činnost podobá uměleckému procesu, z něhož je v takto založené výuce respektováno:

 

sebeuvědomění tvůrce jako nezastupitelného individua, jehož zdroje tvorby jsou jedinečné a neopakovatelné. Pluralismus odhalil - oproti dosud zavedené představě, že schopností tvořivosti jsou vybaveni jen někteří, talentovaní - , že touto jedinečností jako zdrojem tvořivosti je vybaven každý jedinec, je to dáno jeho neopakovatelnou historií a jeho jedinečným časoprostorovým postavením i jeho jedinečnými vztahy k ostatním.

 

výuka jako experimentální proces, v němž se testují nové znaky v nosnosti této individuální zkušenosti; v takovéto metodě výuky má žák právo na omyl a na jeho kvalifikovanou analýzu;

 

výsledek činnosti je respektován jako původní autorský produkt, jeho výsledek je měřen autorovou zkušeností, nikoli universalistickými standardy; „jak to má být správně“

 

výsledek činnosti musí být komunikačně ověřován, k čemuž je třeba vytvořit příležitosti, vznik hodnot je třeba chápat jako výsledek interpretačního procesu v komunikaci

ve svém celku jsou výsledky žáka chápány jako portfolio, nemusí být hodnoceny pouze z jejich excelentnosti (jež je sociální hodnotou), ale z jejich kontinuity a významu pro žáka (hloubka individuálního zážitku a prohloubení zkušeností žáka). Portfolio může být zdrojem autoevaluace a evaluace.

 

 

reakce pedagogů na Základní kurz školení EduArt:
Mgr. Irena Mihališinová
ZŠ Nejdek, nám.Karla IV.

Vážení kolegové, posílám Vám mé zamyšlení a postřehy týkající se zákl. kurzu "Výchova k tvořivosti". Pracuji jako učitelka na I.st.ZŠ v Nejdku. Myslím si, že výchova k tvořivosti není jen otázkou II.st, ale s výchovou by se mělo začít už s nejmladšími žáky, kteří jsou zvídaví a hraví. Vých. k tvořivosti by měla prolínat všemi vyuč. předměty. Na naší škole se zatím uplatňovala zejména ve VV a Pč, ale v poslední době se už také objevuje v Čj, M, Prv, Vl, Př a v Hv. V mnoha třídách se využívá tzv. činnostní učení, kde je tvořivost žáků přímo nutností. Velmi často využíváme metodu skupinové práce, práce ve dvojicích, názorné a praktické metody atd. Projekt EduArt k výchově k tvořivému myšlení mě velice zaujal a oslovila mě zejména otázka zapojení žáka do vyuč. procesu jako "Tvůrce" a uvědomění si tvořivé podstaty své osobnosti.
Líbí se mi, že tím dostávají možnost uplatnění i méně talentovaní žáci. Sama jsem se setkala s přístupem učitelů k žákovi, kdy posuzovali jen vnější stránku (vzhled) práce a potlačovali jeho individualni přístup k problému (ve Vv výkres neodpovídal představě učitele, zesměšnění žáka před kolektivem, nemožnost vyjádření vlastních pocitů z dokončené práce). Výchovu k tvořivosti uplatnuji v Čj (zejména ve slohu, čtení-tvorba říkanek, kratkých textů), v M - žáci vytvářejí problémové úkoly pro ostatní žáky, zhotovují vlastní pomůcky na výchovu atd.
V Prv. jsem již vyzkoušela tvorbu myšlenkových map při práci ve dvojicích i ve skupinách a musím říci, že činnost žáky velmi zaujala, byla jsem překvapená jejich vědomostmi a nadšenému přístupu k práci. Děvčata měla práce úhlednější a barevně pestřejší a chlapci spíše strohé, ale věcně správné. Na naší škole vytváříme pro žáky různé projekty, kde je tvořivost hlavním cílem.
Škoda, že někteří učitelé nechtějí z nejrůznějších důvodů přijímat nic nového a stále se drží monologu při výkladu a frontální výuky.
Doufejme, že jich bude stále méně a méně.