stahnout clanek
EDUART

Ovládání multimedialních nástrojů 

Technologie multimédií ve vztahu k tvořivé výuce

Kurzy ovládání multimediálních nástrojů vychází z filozofie tvořivé výuky. Nejedná se tedy o strohý výklad technologických problémů, ale o série úkolů vztažených k praxi a potřebám pedagogů. Účastníci jsou školeni v profesionálních programech, které nabízí plnohodnotné podmínky pro zpracování digitálního materiálu, současně jsou obeznámeni z možnostmi freeware variant. Přestože se těžiště většiny kurzů opírá o výtvarné prostředí, věříme, že najde uplatnění u pedagogů všech oborů a jsou k účastni na kurzech velice vítáni. Každodenní konfrontace s obrazem a digitálními médii se prolíná všemi aspekty našeho života (ať v podobě médií, vzdělávání, zábavy, či ve formě vlastní tvorby) a tak je nelze opominout i ve výuce.

 

Digitální fotografie ve výtvarné výchově a v ostatní výuce

kurz 07 Sdimension

Digitální fotografie ve výtvarné výchově a v ostatní výuce

(Adobe Photoshop)

Kurz nabízí průřez principy a nástroji pro úpravu rastrové grafiky v programu Adobe Photoshop (retuše, práce s vrstvami a maskou atd.), problémy formátů a barevných módů jsou zaměřeny na využití v praxi, příprava fotografie pro tisk, web, archivaci. Praktická práce vychází z konkrétních problematik vznesených od účastníků.
Kurz se nesnaží suplovat fotografický manuál, ale poskytuje několik klíčových pohledů na to, jaké místo obecně v našem životě fotografie má.
fotografie jako médium, jako extenze lidského těla a smyslů (M. McLuhan)
fotografování jako na tvorba sémantického znaku
realita / virtualita - hranice mezi „reálným-pravdivým“ a virtuálním-smyšleným“; přenášení znaků do jiného kontextu - manipulace reality, vytváření nových vztahů; aranžovaná fotografie…
samotný proces fotografování, fotograf se jen málokdy dokáže stát neviditelným dokumentaristou, může se tedy naopak stát aktivním performerem (aktérem v dané situaci),
dokumentace není jen neustálé mačkání spouště fotoaparátu, k čemuž především digitální fotoaparát svádí.

Základy 2D animace na počítači, užití ve Vv a v ostatní výuce

kurz 04 Sdimension

Základy 2D animace na počítači, užití ve Vv a v ostatní výuce

(Macromedia Flash)

Macromedia Flash je profesionální program pro tvorbu vektorových animací, jež lze velice jednoduše používat, jak pro jednoduché sekvence, tak pro práci na komplexních multimediálních aplikacích. Tento kurz je zaměřen na vytváření animovaných sekvencí (objekt, časová osa, tweening, shapetweening, vkládání rastrových i vektorových objektů z jiných aplikací, export výsledné animace do formátů v závislosti na cílovém využití - video, animace na internet, multimediální CDRom,…). Kurz není zaměřen pouze na technologii, ale též na problematiku filmové řeči, které se v kvalitní práci nelze vyhnout. Vedle výuky animace v profesionálním programu Macromedia Flash nebudou na kurzu chybět ukázky dalších technik animace aplikovatelných v amatérských podmínkách.

 

Dokumentace ve výtvarné výchově výuce

kurz 06 Sdimension

Dokumentace ve výtvarné výchově výuce

(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Windows Movie Maker)

Nové pojetí výtvarného oboru v RVP vyžaduje k jeho naplnění respektovat subjektivitu žáka (jeho jedinečné zážitky a zkušenosti) při vizuálně obrazném vyjádření, stejně jako vytvořit mu podmínky k jejich ověření, k interpretaci v komunikačním procesu. Pro evaluaci těchto procesů je třeba disponovat nikoli pouze výsledkem práce, ale dokumentací, která vyjadřuje, jak byl žák motivován, jak se uplatnil v procesu tvorby a jak si jeho výsledky ověřoval v komunikaci. To je třeba dokumentovat různými formami, od zápisu až po dokumentární záznam fotografií či videem. Posluchači ve výcvikovém kurzu získají teoretické základy tvorby této dokumentace a naučí se její nejčastěji užívané metody. Práce s fotoaparátem a kamerou a následná editace v počítači je vztažena k potřebám pedagoga a žáka při výuce.

 

Základy tvorby internetových stránek ve výtvarné výchově a v ostatní výuce

kurz 10 Sdimension

Základy tvorby internetových stránek ve výtvarné výchově a v ostatní výuce

Specifika tvorby internetových stránek; editace HTML; strukturace internetového projektu; základní webová stránka s textem; nastavení odkazů: hypertextové, URL, kotvy a e-mailové; kaskádové styly; odesílání projektu na server; Během kurzu účastníci vytvoří jednoduchou internetovou prezentaci, jež mohou využít pro další práci s žáky ve třídě. Seznámí se s problematikou on-line publikování a využití internetu ve výuce.

 

Základy interaktivní multimediální tvorby ve výtvarné výchově a v ostatní výuce

kurz 11 Sdimension

Základy interaktivní multimediální tvorby ve výtvarné výchově a v ostatní výuce

Kurz seznámí účastníky se základy interaktivní multimediální tvorby, zejména se zásadami tvorby interaktivní struktury, psaní scénáře, režie a produkce. Specifika, obsah a zaměření interaktivního díla (umění, výchova, reklama, publikování, komunikace); typy interaktivních realizací (CD-ROM, internetová aplikace, interaktivní databáze); složky interaktivního díla; strukturované schéma, storyboard, interface - návrh a tvorba; obrazová stránka interaktivních médií (fotografie, vektorová a bitmapová grafika); typografie a členění textu v interaktivních médiích; animace v interaktivní tvorbě; audio (komentáře, hudba, ruchy) v interaktivních médiích; video v interaktivních médiích.

 

Základy zpracování videa ve výtvarné výchově a v ostatní výuce

kurz 09 Sdimension

Základy zpracování videa ve výtvarné výchově a v ostatní výuce

(Adobe Premiere)

Základy technologie zpracování digitálního videa a zvuku - problematika formátů, kompresí, TV norem, platforem, přenosových médií apod.
Základy filmové řeči a filmové skladby - kamera, zvuk, střih.
Kurz seznámí účastníky se všemi důležitými fázemi procesu zpracování videa (import materiálu, vlastní střih a tvorba prezentace-klipu-dokumentu a export do vhodných formátů).
Praktické úkoly na nichž si ověříte účinnost a sdělnost propagačních materiálů: Problematika dokumentace a vytváření jednoduchých video prezentací (DVD, VCD, CDROM). Diskuse nad různými přístupy a problémy spojené se zpracováním videa na počítači.

 

 

Všechny výše zmíněné kurzy jsou akreditované, po jejich úspěšném absolvování účastník získá certifikát.

Není-li uvedeno jinak kurzům Sdimesnion je věnována 15hod dotace a skupina nepřesahuje počet 10 účastníků.

Kurzy jsou určeny pedagogům všech typů škol a vzdělávacích oborů. Není-li uvedeno jinak pro účast na kurzu je nutné zvládnout pouze základní ovládání počítače (tj. velmi dobré zvládnutí obsluhy operačního systému, porozumění ukládání a otevírání souborů včetně struktury disků a složek v počítači. Dále se předpokládají praktické znalosti používání internetu a praktické zvládnutí práce s textem v textovém editoru).

 

Konkrétní termíny a podrobné popisy školení jsou zveřejňovány v sekci aktuality. Máte-li zájem o kurzy, které nejsou vypsány, nebo jiný dotaz napište nám info@eduart.cz, rádi vám odpovíme.

kurzy pořádá:
SDIMENSION, s.r.o., Nekázanka 10, 11000 Praha 1, sídlo podle rejstříku Velkomeziříčská 5, 67401 Třebíč,
IČO 63470306, DIČ 330-63470306, email: info@sdimension.cz; fax, tel. +420 222211000

 

 

 

 

Kurzy šité na míru

Máte specifické požadavky? Vytvoříme kurz podle vašich konkrétních potřeb.

 

Dílny pro učitele a jejich studenty

Společné osovojení si práce s technologií pro celou třídu. Máte-li vhodně vybavenou učebnu, můžeme vám zajistit jak technologickou podporu, tak společně vystavět program jedné i několika vyučovacích hodin.

Dílny příprav vlastních projektů pro výuku

Do budoucna plánujeme dílny, kde si bude mít každý pedagog možnost připravit specifický program pro svou třídu a obsah výuky. V kurzech bude kladen důraz na vyváženost mezi praktickými cvičeními, teorií a technologií. Kurz by měl posloužit jako prostor, kde pedagog může věnovat čas vlastnímu rozvoji, udržení si kondice a testování svých nápadů: Tvůrčí práce, experimentování a osobní zážitky přináší vlastní vhled do problematiky a umožňují tak učitelům vytvářet kreativní kvalitní úkoly pro žáky.

konkrétní podrobné popisy školení a podmínky spolupráce budou zveřejněny během září, máte-li už nyní zájem, nebo dotaz napište nám info@eduart.cz, rádi vám odpovíme.