stahnout clanek
EDUART

Metodiky a inspirace 

Tvorba a interpretace příběhu: vytvoření vlastního příběhu ze sekvence statických obrázků z filmu.

pochopení vztahů mezi autorem díla a příjemcem skrze vlastní tvorbu mediálního sdělení.

mediální výchova

Díky tvorbě vlastního příběhu a interpretováním obrazových příběhů svých kolegů si žáci uvědomí, že interpretace příběhů závisí především na zkušenosti a osobní historii příjemce. Různost interpretací stejného obrazového materiálu odhaluje vztah autor-dílo-interpretace díla-sdělení-příjemce (divák).

>>>>>>


...jsem jiný než ty... / ...jsem stejný jako ty... osobní identita a vztah k odlišnosti

série cvičení

multikulturní, osobnostní a sociální výchova

Cvičení vznikla jako součást 30tidenního projektu IntegrArt v Makedonii. I když byl tento projekt zaměřen na multikulturní problematiku, nesoustředili jsme se přímo na etnické, kulturní a náboženské rozdíly různých skupin, ale na téma jinakosti a našeho vztahu k odlišnosti a osobní toleranci každého z nás ke komukoli, kdo je jiný než já. Účastníkům jsme nabídli cvičení, v nichž sami mohli zažít pocit jinakosti-stejnosti a prohloubili si vnímání své vlastní individuality. Napětí mezi hledáním vlastní identity a integrity a současně udržováním otevřenosti vůči „jiným“ vlivům, kulturám, názorům, přístupům bylo těžištěm projektu.

Projekt probíhal ve skupině dvaceti mladých lidí ve věku 15-20let v Makedonii v roce 2005. Stejné úkoly lze bez jakýchkoli úprav možné přenést do českého prostředí. (cvičení je možné využít je jako celek, nebo jednotlivě, nebo pouze jako inspirační materiál pro vlastní zadání úkolů).

>>>>>>


Digitální fotografie a její využití ve výtvarné výchově

série cvičení z kurzu pro učitele výtvarné výchovy v NG v Praze

Umění a kultura, osobnostní a sociální výchova

Pomineme-li diskuse o tom, zda se fotografie může řadit do výtvarného umění a zda digitální média vůbec do výtvarné výchovy a podobné historicky "znemožněné" pře, můžeme se lépe soustředit na podstatu: že totiž fotografie má významný vztah k vnímání světa současného člověka (že vnímání ovlivňuje a může jej rozvíjet), že práce s ní je kreativní činnost (skrze ni lze vést studenta k hlubšímu uvědomování si procesu tvorby) a v neposlední řadě, že fotografie je svébytným obrazným jazykem. Fotoaparát vnímáme jako jeden z prostředků, který výtvarná výchova nabízí, tedy stejně tak jako např. štětec, tužky a nůžky. Fotografie je neustále kolem nás, dnes navíc mnohem častěji než např. malované plátno a tak by bylo nesmyslné ji ignorovat ve výuce.

>>>>>>


Recenze multimediálního díla: rozkrytí povahy "stereotypizovaných" mediálních děl

rozvíjení základní úrovně mediální gramotnosti, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

mediální výchova

Guitarshredshow je letošním výherním projektem evropské multimediální soutěže Top Talent Awards (TTA) mapující aktuální vývoj a trendy v oblasti kreativního využití multimédií. Seznámení s těmito trendy poskytuje možnost uvědomit si povahu současných standardizovaných a “stereotypizovaných“ forem mediálních děl a sdělení. Schopnost analyzovat jinakost (inovativnost), srovnat dílo (sdělení) s doposud poznaným je pak důležitým předpokladem k rozvíjení mediální gramotnosti a kritického vnímání "mediálního světa".

>>>>>>